Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Website

De Website beschikbaar op het adres www.egenrealty.be (hierna “de Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van:

EGEN R Comm.V.
Zetel: Berkenhagestraat 11/0201, 8210 Zedelgem
Ondernemingsnummer: BE0755.667.612
Telefoonnummer: +32 (0)492 86 96 74
E-mailadres: info@egenrealty.be

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar verbonden aan toezichthoudende autoriteit BIV – Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel onder nummer 512.812, waarvan erkenning toegekend in België. Onderworpen aan de BIV-plichtenleer en deontologische code van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Voor meer info daaromtrent kan U terecht de website van het BIV: www.biv.be.

BA en borgstelling via NV AXA Belgium (polisnr. 730.390.160)

(Hierna “Wij” of “EGEN”)

I. Algemene gebruiksvoorwaarden

1 Toepassingsgebied

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op het gebruik van de Website. Huidige voorwaarden dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan de internetgebruiker (hierna “U” of “de gebruiker”) op of via de Website gebruik maakt.

1.2 Vooraleer U op enigerlei wijze gebruik kan maken van (de diensten verbonden aan) de Website, dient U zich uitdrukkelijk, integraal en onherroepelijk akkoord te verklaren met (de toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden door de knop akkoord aan te klikken. De tekst van deze gebruiksvoorwaarden is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Gebruiksvoorwaarden – Disclaimer’ op de Website.

1.3 De eventuele nietigheid of niet-toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, leidt niet tot nietigheid van het geheel van deze voorwaarden.

1.4 EGEN behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen worden aangekondigd op de Website en/of via elektronische weg. Blijvend gebruik van de Website zal worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd op datum van 9 oktober 2020.

1.5 Deze gebruiksvoorwaarden gelden onverminderd de eventuele toepassing van dwingende wetsbepalingen ter bescherming van consumenten (i.h.b. de relevante bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER)).


II. De Website

1 De beschrijving en het doel van de Website

 • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de Website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goed, de huur en verhuur van onroerende goederen, enz.) en haar kantoor.
 • een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) die EGEN in portefeuille heeft, samen met een detail van elk pand en een mogelijkheid tot contactname van het beherend kantoor;
 • een communicatieplatform tussen U en EGEN, waar U gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en EGEN;
 • een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel U maximaal op de hoogte te brengen en te houden van haar vastgoedaanbod2 Gebruiksvoorwaarden

2 Gebruiksvoorwaarden

2.1. Informatie en inhoud op de Website

2.1.1 EGEN tracht ervoor te zorgen dat de informatie op de Website, zijnde het geheel van data en informatie in de meest ruime zin, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor EGEN geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de Website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van EGEN geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan EGEN aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

2.1.2 EGEN levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de Website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van EGEN op de Website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. EGEN kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. EGEN verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. EGEN kan evenwel niet garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval EGEN geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

2.1.3 De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de Website van EGEN aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van EGEN, tenzij anders beschreven. Deze binden de opdrachtgever van EGEN slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt aanvaard. Alle prijzen worden door EGEN met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze Website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

2.1.4 EGEN kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de Website beperken of verhinderen.

2.1.5 De informatie op de Website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan geenszins als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met EGEN. De informatie op de Website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op uw eigen risico en verantwoordelijkheid. U erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van EGEN i.v.m. de werking en de inhoud van de Website louter inspanningsverbintenissen zijn.

2.1.6 U bent ertoe gehouden de Website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden.

2.1.7 De door U verschafte informatie:
i. moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn;
ii. mag niet lasterlijk, eerrovend, kwetsend, bedreigend, racistisch, obsceen, terroristisch, pornografisch, schadelijk voor minderjarigen zijn of aanzetten tot haat, discriminatie of geweld of op enigerlei wijze in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden of met de wet;
iii. mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de Website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor het systeem van EGEN en/of voor (persoons)gegevens van U of andere gebruikers van de Website;
iv. mag de goede reputatie van EGEN en/of haar partners niet schaden;
v. mag geen hyperlinks bevatten naar andere websites;
vi. mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Privacywet – vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR) die voormelde Privacywet zal vervangen - en de Wet Marktpraktijken (inz. Boek VI Wetboek Economisch Recht);
vii. mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs- en naburige rechten, octrooirechten, merkenrechten, modelrechten, domeinnamen, databankrechten, softwarerechten, handelsnamen en know-how);

U dient EGEN in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.

2.2 Uw verplichtingen

2.2.1 U dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de Website. U dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op uw systemen te beschikken.

2.2.2 Voor het geval de systemen van EGEN, van haar aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en/of van haar andere gebruikers schade zou lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel U integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van EGEN en zal U EGEN integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van aangestelden, onderaannemers, externe leveranciers of dienstverleners en gebruikers van EGEN) die hierdoor schade zouden lijden.

2.3 Maatregelen

2.3.1 EGEN heeft het recht om eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling U de toegang tot de Website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de overeenkomst met U onmiddellijk te beëindigen, namelijk in geval U zich op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de privacy policy van EGEN en/of de andere (bijzondere of algemene) bepalingen van de overeenkomst met EGEN. In voorkomend geval is EGEN op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die U hierdoor zou lijden.

2.3.2 EGEN heeft tevens het recht om informatie geplaatst door U op de Website eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan te passen of te doen aanpassen, te weigeren of te verwijderen in geval deze informatie in strijd zou zijn met huidige gebruiksvoorwaarden, geldende wetgeving en/of rechten van derden, onverminderd toepasselijke privacyregelgeving.

3 Verwerking van persoonsgegevens

EGEN draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke privacyregelgeving. Voor meer inlichtingen over de bescherming en verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website, kunt U de privacy policy raadplegen.

4 Aansprakelijkheid

4.1 EGEN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

 • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de Website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen;
 • enige beslissing genomen of handeling gesteld door U op basis van de inhoud of informatie op de Website;
 • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de Website;
 • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het downloaden vanuit en/of gebruiken van de Website;
 • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
 • gevallen van overmacht;
 • een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout.

4.2 EGEN kan in geen geval hoofdelijk of in solidum met derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

4.3 Niets sluit evenwel de aansprakelijkheid uit van EGEN voor opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout. De aansprakelijkheid van EGEN, zowel voor directe als indirecte schade, is in ieder geval beperkt tot het laagst van volgende bedragen: (i) het bedrag waarvoor zij verzekerd is bij haar BA-verzekeraar met een maximum van EUR per schadegeval of (ii) het bedrag dat overeenstemt met de waarde van de diensten waarop de klacht is gebaseerd met een maximum van EUR. Deze zelfde beperking geldt indien de uitsluiting(en) van aansprakelijkheid vervat in huidig artikel 5 door een rechtscollege of arbiter ooit als ongeldig of niet tegenstelbaar zou(den) worden beschouwd.

5 Intellectuele eigendom

5.1 De Website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de Website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de Website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van EGEN of haar licentiegevers en mag slechts gereproduceerd worden of meegedeeld worden aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van EGEN of haar licentiegevers.
Het is U met andere woorden te allen tijde (ook na beëindiging van de overeenkomst met EGEN) verboden de Website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de Website en/of de inhoud van de Website, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van EGEN of haar licentiegevers.

5.2 Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van EGEN aan U.

5.3 U erkent en aanvaardt dat voor de diensten op de Website gebruik kan worden gemaakt van bepaalde opensourcesoftware of freeware onder licenties die bepalingen kunnen bevatten die voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.

5.4 U erkent en aanvaardt dat informatie of inhoud op de Website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door intellectuele eigendomsrechten van derden. U verklaart deze rechten te zullen eerbieden en EGEN integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door U gemaakte inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden in dit verband.

6 Klachten


Klachten voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website of de toepassing van huidige gebruiksvoorwaarden kunt U rapporteren aan EGEN via e-mail: info@egenrealty.be

7 Toepasselijk recht – bevoegde rechtbanken

Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van de Website is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge, tenzij de wet op dwingende wijze de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

8 Contactgegevens EGEN

Voor verdere inlichtingen, opmerkingen of klachten kan de gebruiker EGEN contacteren.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info

Voorkeuren